Regulamin

Regulamin

REGULAMIN KONKURSU HACKATHON „HACKVISION”

§ 1.   Postanowienia ogólne.

1.1.   Niniejszy regulamin ( „Regulamin”) określa zasady i warunki, na jakich odbywać się będzie Hackathon pod nazwą Hackvision („Hackathon”).

1.2.   Organizatorem Hackathonu jest: Spectre Solutions sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 85/21, : 02-001 Warszawa, KRS 0000493519 („Organizator”).

1.3.   Hackathon odbędzie się w dniach 22.10.2022r. – 23.10.2022r. pod adresem Maczka 35, 94-328 Łódź.

1.4.   Otwarcie Hackathonu nastąpi o 12.00 w dniu 22.10.2022r.

§ 2.   Rejestracja.

2.1.   Uprawnionymi do uczestnictwa w Hackathonie są: (1) osoby pełnoletnie (2) posiadające pełną zdolność do czynności prawnych (3) mające stałe miejsce zamieszkania na terenie Unii Europejskiej (4) nie będącymi pracownikami lub współpracownikami Organizatora.

2.2.   Osoby pragnący uczestniczyć w Hackathonie, winny zarejestrować się na stronie https://app.evenea.pl czego potwierdzeniem będzie uzyskanie stosownego biletu („Bilet”).

§ 3.   Uczestnictwo w Hackathonie.

3.1.   Warunkiem wejścia na teren Hackathonu jest zeskanowanie i okazanie Biletu przedstawicielom Organizatora.

3.2.   Uczestnicy zobowiązani są zorganizować się w zespoły („Zespół”). Zespół składa się z od 1 do 5 osób.

3.3.   Uczestnicy określają nazwę zespołu. Nazwa nie może składać się z imion lub nazwisk uczestników, jak też zawierać zwrotów obraźliwych bądź niecenzuralnych.

3.4.   Maksymalna liczba uczestników to 50 osób. Organizator może podjąć decyzję o zwiększeniu bądź zmniejszeniu łącznej liczby uczestników, w zależności od zasobów sprzętowych i technicznych.

3.5.   Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania Hackathonu w przypadku rejestracji mniej niż 4 zespołów.

3.6.   Organizator w czasie trwania Hackathonu zapewnia: dostęp do Internetu, zasilanie elektryczne, wyżywienie (cathering), napoje, a także dostęp do chmury obliczeniowej Amazon AWS. W pozostałym zakresie każdy Uczestnik jest zobowiązany do korzystania z własnego sprzętu.

3.7.   Uczestnicy Hackathonu: (i) nie mogą w trakcie trwania Hackathonu być pod wpływem jakichkolwiek substancji psychoaktywnych lub alkoholu (ii) nie mogą korzystać z pomocy jakichkolwiek osób lub podmiotów zewnętrznych, podczas rozwiązywania zadania objętego Hackathonem (iii) odpowiadają samodzielnie za swój stan zdrowia.

3.8.   Organizator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za prywatne urządzenia, sprzęt lub inne rzeczy uczestników. Uczestnicy są zobowiązani do pilnowania swojej własności.

3.9.   Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania wszelkich reguł dotyczących z korzystania przestrzeni lotniska na którym odbywać się będzie Hackaton, w szczególności dotyczących BHP, zasad przeciwpożarowych i innych.

§ 4.   Zadanie.

4.1.   Po otwarciu Hackathonu zostanie przedstawione zadanie, którego rozwiązanie mają opracować uczestnicy („Zadanie”).

4.2.   Zadanie jest rozwiązywane przez Zespół. Zespół musi rozwiązać zadanie w ciągu 24 h od jego przedstawienia.

4.3.   Od uczestników wymaga się stworzenia rozwiązania technologicznego, dostosowanego do opisanego problemu, który został przedstawiony w materiałach dostarczonych przez

Organizatora.

4.4.   Organizatorzy wyznaczają mentorów („Mentorzy”). Mentorzy będą wspierać wszystkich uczestników w znalezieniu optymalnego rozwiązania Zadania, w szczególności poprzez falsyfikację przyjętych założeń, co do sposobu w który może być rozwiązane Zadanie.

4.5.   Organizator może przesłać drogą e-mailową szczegółowy harmonogram przebiegu Hackathonu.

§ 5.   Jury i Procedura wyboru zwycięzcy.

5.1.   Jury składać się będzie z nieparzystej liczby jurorów, określonej przez Organizatora. W skład Jury będą wchodzić eksperci z branży IT i technologicznej.

5.2.   Zespoły biorące udział w Hackathonie przedstawiają Jury opracowane przez nich rozwiązanie Zadania.

5.3.   Kryteriami oceny Zadania, będzie: efektywność, wydajność, stabilność, dokładność algorytmu, przygotowanego przez dany Zespół. W zakresie wskazanym powyższej, kluczowe znaczenie będzie mieć najwyższy wynik w teście przygotowanym przez Jury.

5.4.   Zwycięzcy Hackathonu zostaną wyłonieni przez Jury w ciągu około 2 – 3 h po zamknięciu Hackathonu.

§ 6    Nagroda.

6.1.   Zwycięski zespół otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości wskazanej przez Organizatora, na stronie hackvision.pl w dniu otwarcia Hackathonu („Nagroda”).

6.2.   Wypłata Nagrody nastąpi na konta członków zwycięskiego Zespołu, w oparciu o popisany przez wszystkich członków Zespołu formularz, wskazujący numery kont poszczególnych członków Zespołu, procentowy udział w nagrodzie każdego z członków Zespołu. W przypadku braku wskazania procentowego udziału w nagrodzie danego uczestnika, bądź braku wskazania procentowego udziału w odniesieniu do wszystkich uczestników, przyjmuje się, iż wszyscy uczestnicy uczestniczą w Nagrodzie w częściach równych.

6.3. Wypłata Nagrody nastąpi na konto każdego z uczestników zwycięskiego Zespołu, w przysługującym mu udziale Nagrodzie, w terminie 30 dni od daty ogłoszenia zwycięskiego Zespołu i otrzymania przez Organizatora formularza określonego w § 6 ust. 2 powyżej.

6.4.   W przypadku zgłoszenia stosownego roszczenia przez Organizatora, Zespół lub członkowie Zespołu, zobowiązani są przenieść autorskie prawa majątkowe do utworu stworzonego w ramach rozwiązania Zadania.

§ 7.   Postanowienia końcowe.

7.1. W uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.

7.2.   Poprzez zgłoszenie udziału w wydarzeniu uczestnik akceptuje i zobowiązuje się do

przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

7.3.   Wszelkie naruszenia niniejszego Regulaminu, upoważniać będą Organizatora do wykluczenia Uczestnika z udziału w Hackathonie.