Polityka prywatności

Polityka prywatności

Klauzula informacyjna RODO

Niniejsza klauzula informacyjna stanowi realizacje obowiązku wynikającego z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r. („RODO”), w związku z realizacją Hackathonu, który odbędzie się w Łodzi dniach 22.10.2022r. – 23.10.2022r. („Wydarzenie”).

Spectre Solutions sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 85/21, : 02-001 Warszawa, KRS 0000493519 („Spółka”) będzie przetwarzał dane osobowe, uzyskane od Uczestnika Wydarzenia.

W świetle powyższego, Spółka informuje, iż:

(1)     administratorem danych osobowych („Administrator”) jest Spectre Solutions sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 85/21, : 02-001 Warszawa, KRS 0000493519;

(2)     w sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, kontakt pisemny za pomocą poczty tradycyjnej na adres: SPORT VISION TECHNOLOGY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, z siedzibą w Poznaniu pod adresem: ul. Półwiejska 17/26, 61-888 Poznań z dopiskiem „IODO” bądź drogą mailową na adres: iodo@sportvision.tech, wskazując w temacie wiadomości „ochrona danych osobowych”;

(3)     dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora; Celem przetwarzania danych osobowych jest rejestracja, komunikacja i udział w Wydarzeniu, jednocześnie zdjęcia z wizerunkami uczestników mogą być wykorzystywane przez Organizatora w celach promocyjnych lub złożenia oferty współpracy ze Spółką;

(4)     dane osobowe będące przedmiotem przetwarzania obejmować będą imię, nazwisko, adres mailowy, adres do korespondencji, telefon, numer konta bankowego;

(5)     odbiorcą Pani/ Pańskich danych osobowych, w zakresie imienia nazwiska, maila, danych adresowych, może być Sport Vision Technology spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, z siedzibą w Poznaniu pod adresem: ul. Półwiejska 17/26, 61-888 Poznań, KRS 0000784460, celem złożenia ewentualnej oferty współpracy lub zatrudnienia w zależności od wyników osiągniętych przez Pana/Pani Zespół w ramach Wydarzenia;

(6)     nie istnieje zamiar przekazania Pani/ Pana danych osobowych odbiory w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej;

(7)     odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy Spółki, oraz podmioty współpracujące, w tym dostawcy usług technicznych i organizacyjnych umożliwiających realizację Projektu oraz przechowywanie dotyczącej go dokumentacji;

(8)     Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres, w jakim Spółka zobowiązana będzie przepisami prawa do przechowywania danych osobowych;

(9)     posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych osobowych; prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne; prawo do żądania usunięcia danych osobowych; prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych; prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania; prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych;

(10)    ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych

Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, która to skarga winna być wniesiona do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

(11)    zobowiązanie do podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w Wydarzeniu, konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości uczestnictwa w Wydarzeniu;

(12)   w razie konieczności dane osobowe mogą być udostępnione uprawnionym organom oraz przechowywane w celu wypełnienia przepisów podatkowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO lub powierzone podmiotom współpracującym z Administratorem danych na podstawie pisemnych umów, w tym umów powierzenia przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 28 ust. 3 RODO, w celu realizacji określonych zadań i usług na rzecz Administratora danych w zakresie obsługi IT, usług doradczych, administracyjnych, kontroli lub usług konsultingu.

(13)   Pani/Pana dane osobowe zostały uzyskane od EventLabs sp. z o.o. z siedzibą Al. Zwycięstwa 96/98, 81- 451 Gdynia, KRS 0000323662, będącego właścicielem portalu: evenea.pl, jak też danych osobowych przekazanych przez Pani/ Pana bezpośrednio od Pani/ Pana, w trakcie korespondencji, bądź przed bądź podczas przebiegu Wydarzenia;

(14)   Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji;

(15)    Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane.